ارزیابی عملکرد چسب اصلاح شده

ارزیابی عملکرد چسب اصلاح شده آرد کلزا در ساخت تخته لایه

هدف از این تحقیق، ارزیابی عملکرد چسب اصلاح شده آرد کلزا در ساخت تخته لایه بود. به همین منظور، ابتدا آرد کلزا با هیدروکسید سدیم و اوره/هیدروکسید سدیم به طور جداگانه اصلاح شد. سپس به منظور ایجاد اتصالات عرضی بین مولکول‌های پروتئین، درصدهای مختلفی از ایزوسیانات (5، 15 و 30%) بر مبنای وزن خشک آرد کلزا به دوغاب حاصل اضافه گردید.

نتایج نشان داد، با افزایش قلیا و اوره به چسب آرد کلزا، مقاومت خشک برشی آزمونه‌ها در مقایسه با چسب اصلاح نشده به طور معنی‌‌داری افزایش یافت. افزایش میزان ایزوسیانات در چسب‌ها نیز سبب بهبود بیش‌تر این ویژگی شد. در این تحقیق، مقاومت خشک برشی همه چسب‌های اصلاح شده بیش از حد استاندارد 2-314 EN-بود.

هم‌چنین، اصلاح شیمیایی چسب‌ها سبب بهبود مقاومت به آب آن‌ها نیز شد، به نحوی که برخی از آن‌ها در توالی‌های غوطه‌وری/خشک کردن رفتاری مشابه یا نزدیک به چسب اوره فرمالدهید از خود نشان دادند.

TOP