واحد صنایع

واحد صنایع

واحد مهندسی صنایع به عنوان مرجع تصمیم سازی و رکن اساسی شرکت در برنامه ریزی تمامی امور و پیش بینی کننده تمامی عملیات و تعیین کننده مسیر اجرا برای تمامی واحدهای شرکت تاو کاغذ ارس ایفاء نقش می نماید. واحد مهندسی صنایع در شرکت تاو کاغذ ارس علاوه بر انجام تمام وظایف واحد صنایع و برنامه ریزی وظیفه تضمین کیفیت شرکت را نیز بر عهده دارد تا تمامی شاخص های کیفی و کمی واحدها بدرستی تعیین شده و همچنین نسبت به پایش آنها نیز اقدام نماید.

واحد مهندسی صنایع در مسیر تکامل شرکت تاو کاغذ ارس که شامل دوران قبل از بهره برداری و دوران بعد از بهره برداری می باشد وظایف مجزا و متفاوتی را دارد که چکیده آن را در ادامه توضیح خواهیم داد.

مشارکت در طرح ریزی کارخانه

طراحی لی اوت کارخانه

مشارکت در فرآیند خرید ماشین آلات

انجام فرآیند کنترل پروژه در حوزه های کاری مختلف

نظارت بر انجام فرآیندهای تعیین شده در کنترل پروژه و ارائه گزارشات مربوطه

تهیه تمامی ساختارهای صنعتی واحدهای مختلف شرکت که واحدها بر مبنای آن پس از راه اندازی فعالیت نمایند

تهیه تمامی دستورالعمل ها و روش های اجرایی مورد نیاز شرکت جهت استفاده و بکارگیری در مرحله راه اندازی

تهیه نظامنامه و چارت سازمانی و برآورد منابع انسانی مورد نیاز

دوران قبل از بهره برداری (مرحله راه اندازی شرکت)

مشارکت در امر نصب ماشین آلات

پیگیری و اجرایی نمودن تمامی برنامه ها و دستورالعمل های قید شده در نظامنامه

تهیه BOM محصولات جهت برآورد و تامین مواد اولیه و ملزومات

برنامه ریزی در حوزه های مختلف (تولید، انبار، PM، فروش و غیره)

تهیه بودجه سالیانه فروش بصورت مقداری و ریالی با هماهنگی واحدهای مربوط

اجرا و پیاده سازی استانداردهای تعیین شده در ایزو

تهیه گزارشات مختلف در زمینه شاخص های تعیین شده برای تمامی واحدها و تحلیل دقیق آنها به صورت هفتگی ، ماهیانه و سالیانه

اجرایی نمودن لی اوت بخشهای مختلف

تهیه استاندارد SWOT شرکت و نظارت و کنترل بر عوامل تعیین شده در این روش و ارائه گزارشات مربوطه

دوران بهره برداری

TOP