واحد آموزش

بدو استخدام

در شرکت تاو کاغذ امر آموزش نیروی انسانی در تمامی رده های سازمانی از اولویت امور می باشد زیرا باور هیئت مدیره شرکت بر آن است که ارتقاء سطح دانش کارکنان نقش بسیار مهمی در افزایش بهره وری، کاهش ضایعات و کاهش توقفات دارد. به همین منظور در چارت سازمانی نیز واحد آموزش بصورت مجزا تعیین شده است تا اهداف شرکت را تحقق بخشد. مبنای آموزش در این شرکت عبارت است از : تحقق اهداف کیفی شرکت، نیازمندی ها و کمبود دانش فنی شرکت، بروز آوری و ارتقاء سطح دانش کارکنان.

مراحل اجرای آموزش پرسنل جدید در سه حوزه صورت می گیرد: آموزش بهداشت فردی، آموزش ایمنی محیط کار، آموزش در فرآیند کاری مربوطه. معمولا کارشناسان بهداشت عوامل خطرناک محیط کار (مانند عوامل فیزیکی، شیمیایی، روانی و ...) و آسیب‌های ناشی از کار را به کارمندان جدید آموزش می دهند. هم‌چنین در حفظ سلامت جسمی، روحی آنها در تلاش هستند.

حین کار

حین کار

واحد آموزش شرکت براساس اصل نیاز سنجی آموزشی نسبت به شناسایی و تعیین نیازهای آموزشی واحدها با هماهنگی مدیران مربوطه اقدام نموده و براساس آن نسبت به تهیه تقویم آموزشی سالیانه ، جذب مربی آموزشی از داخل سازمان و یا خارج از سازمان و همچنین بررسی و ارائه گزارش اثر بخشی دوره های آموزشی اقدام می نماید.برخی از مهم‌ترین دلایلی که مدیران شرکت تاو کاغذ به آموزش کارمندان خود اهمیت زیادی می دهند، عبارت‌اند از:

مهارت و دانش کارمندان هر واحد را بهبود می‌بخشد، با رده بندی کارمندان با توجه به استعداد و توانمندی، آن ها را برای مسئولیت‌های بالاتر آماده می‌کند، به کارکنان نشان می‌دهد که آن‌ها با‌ارزش هستند و حضور آنها عامل موفقیت شرکت است، به کارمندان آموزش داده می شود که کار تیمی و یکپارچگی فرایندهای واحدهای مختلف چه تاثیری در رشد و سودآوری شرکت دارد، فناوری اطلاعات، تکنیک و مهارت‌های کامپیوتری آن ها را بهبود‌ و ارتقا می‌بخشد.

خارج از سازمان

واحد آموزش شرکت تاو کاغذ به طور مستمر با مراکز آموزشی معتبر و شاخص کشور همچون سازمان مدیریت صنعتی ایران، انجمن مهندسی صنایع ایران، سازمان استاندارد کشور و همچنین مراکز معتبر و مرتبط برگزار کننده سمینارها و دوره های آموزشی در ارتباط بوده و نسبت به ثبت نام پرسنل جهت حضور در کلاسها و دوره های آموزشی برون سازمانی اقدام می نماید. تا تمام کارمندان همواره در جریان بروز رسانی اطلاعات و مقررات جدید کارهای مربوطه خود قرار گیرند.

از آنجاییکه آموزش کارکنان از اهمیت خاصی برخوردار می باشد به همین منظور واحد آموزش پس از برگزاری آموزش به بررسی اثر بخشی آموزش های درون سازمانی و برون سازمانی اقدام نموده و نتایج را به مدیران واحدها و مدیریت ارشد سازمان ابلاغ می نماید. سخن پایانی اینکه شرکت تاو کاغذ جهت اجرای دقیق امور آموزشی اقدام به تهیه و تدوین روش اجرایی آموزش نموده است که در نظام نامه گروه نیز لحاظ شده است.

TOP